Bernardinų socialinių paslaugų centras

Vykdomi projektai

2009 - 2012 m. BSPC ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI


Iš ES struktūrinių fondų finansuojami projektai:
„Aš ne vienas šiame kelyje - asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracija į darbo rinką“ (2009-2012 m.) (parama 1 778 831  litų).

Viešinimas

Svetainės sukūrimas finansuotas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerijos ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agenturos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 ,, Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007- 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas" ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789  1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" įgyvendinimo priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" 

Projektas vykdomas Vilniuje (Bernardinuose) ir Plungės raj. Pakutuvėnuose.

Pakutuvėnuose Jums siūlome ilgalaikės socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas (trukmė 7,5 mėn.). Jums suteiksime apgyvendinimo, maitinimo, mokymų paslaugas.

Bernardinuose Jums siūlome socialinės integracijos paslaugas (trukmė 6 mėn.). Jums suteiksime maitinimo, pilno dienos užimtumo ir mokymų paslaugas.

Atsižvelgiant į Jūsų asmeninį poreikį su jumis dirbs psichologas bei socialiniai darbuotojai, sveikimo procese palaikys likimo draugai.

Projekto tikslas

Padidinti asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, galimybes integruotis į darbo rinką ir konkuruoti joje lygiomis teisėmis.

Projekto uždaviniai

 

 1. Teikti ilgalaikės socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas tikslinės grupės asmenims.
 2. Teikti darbo terapijos, profesinio mokymo ir socialinės adaptacijos paslaugas tikslinės grupės asmenims integruojant juos į darbo rinką.
 3. Kelti socialinių darbuotojų, dirbančių su tiksline grupe kvalifikaciją, skatinti savanorišką veiklą.

 

Tikslinė grupė bus atrenkama iš asmenų, praėjusių sėkmingą detoksikaciją ar gydymą Priklausomybės ligų centruose (PLC), Minesotos programoje, Narkomanų reabilitacinėse bendruomenėse visoje Lietuvoje arba turintys vidinę motyvaciją sveikimui.

Projekto vykdytojai:

VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“

Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas

Veiklos vyks:

Bernardinų socialinių paslaugų centre (Vilnius),

Susitaikymo sodyba“ (Pakutuvėnai).

Projekto trukmė – 36 mėn.

Projekto pradžia – 2009 m. rugsėjo 1 d.

Projekto pabaiga 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto veikla

Numatomos šios pagrindinės veiklų grupės (kryptys):

 1. Kompleksinės pagalbos paslaugų teikimo asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų metodikos parengimas ir taikymas.
 2. Ilgalaikės socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugų Pakutuvėnuose (Plungės raj.) teikimas: Individualus ir grupinis darbas su tikslinės grupės nariais, tarpusavio pagalbos grupės.
 3. Socialinės integracijos paslaugų Bernardinuose (Vilnius) teikimas: Individualus ir grupinis darbas su tikslinės grupės nariais, tarpusavio pagalbos grupės.
 4. Darbinių (profesinių) gebėjimų mokymo centrų veikla – darbo terapija ir profesinis mokymas: darbinio užimtumo organizavimas Bernardinuose ir Pakutuvėnuose, kompiuterinio raštingumo užsiėmimai, keramikos ir dailidės amato mokymas, karjeros planavimo mokymai.
 5. Socialinė adaptacija: dailės terapijos, vizualinio meno, sveikos gyvensenos ir lytinio švietimo bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo užsiėmimai.
 6. Tarpininkavimas įsidarbinant.
 7. Priklausomų asmenų dienos centrai – palaikymas įsidarbinus.
 8. Savanorių ir socialinių darbuotojų, dirbančių su tiksline grupe integracijos į darbo rinką srityje, mokymai.
 9. Viešinimas

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) finansuoti projektai:
“Bernardinų vaikų dienos centras” (38 900 Lt. 2010 m.)