Bernardinų socialinių paslaugų centras

„ Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.“ (Mt 25,31-46)

 

  

 Bernardinų socialinių paslaugų centro savanoriškos veiklos įstatai

 I.Pagrindinės sąvokos.
 
 Bernardinų socialinių paslaugų centro (toliau – BSPC) savanoriškas darbastai galimybė kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, politinių įsitikinimų, amžiaus ir sveikatos panaudoti savo žinias ir patirtį, realizuoti savo pomėgius, susirasti bendraminčių, tapti reikalingu kitiems, įsitraukti į savanoriškąji darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, keičiant jį pagal bendruomenės poreikius.

                      BSPC savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris be piniginio atlygio skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenei naudingam darbui. Savanoriškas darbas gali būti nedidelis, pavyzdžiui pagalba vienos dienos renginyje, arba didesnės apimties, kai tam skiriama keletas valandų savo laisvalaikio kas savaitę arba net kasdien. Bernardinų savanoris yra atidus kasdieninėms progoms atlikti gailestingumo darbus. Pageidautina, kad savanoris pasižymėtų šiomis savybėmis: atvirumu, jautrumu, pakantumu, sugebėjimu dirbti komandoje, profesionaliu požiūriu į darbą bei dideliu noru jį dirbti.

 BSPC savanoriškos veiklos tikslas ir uždaviniai

Tikslas– bendrojo gėrio skleidimas, kuris apima socialinį teisingumą, visuomenės solidarumo skatinimą ir pamatinės lygybės įtvirtinimą.
      Uždaviniai:
  teikti veiksmingą pagalbą vargstantiesiems ir rūpintis silpniausiųjų apsaugą, skirti ypatingą dėmesį, atidą ir globą tiems, kurie dėl negalios patys  negali  sau padėti  ir rūpintis savo gyvybiniais poreikiais. Solidariai veikti siekiant užtikrinti visiems visuomenės nariams  prieinamas žmoniško gyvenimo ir būtino vystymosi galimybes;
  siekti socialinio teisingumo, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo; visomis išgalėmis prisidėti prie pagalbos visiems žmonėms, kenčiantiems badą, patyrusiems karų baisumus ir stichines nelaimes.
  puoselėti krikščioniškąsias vertybes kaip savo ir bendruomenės gyvenimo gaires. Skleisti Dievo Gailestingumą šeimoje, bažnyčioje ir pasaulyje atliekant įvairius gailestingumo darbus artimui. Mokyti globojamuosius pasitikėti Dievo Gailestingumu savo gyvenime, liudyti šį pasitikėjimą savo gyvenimu, žodžiu bei šventųjų pavyzdžiu.
  gyventi su atsakomybę už savo artimą, bendruomenę ir pasaulį;
  puoselėti partnerystę, prisidėti prie organizacijų, bendrijų ir draugijų, padedančių įtraukti žmones į visuomeninį gyvenimą, steigimo bei vystymosi;
 
 Reikalavimai BSPC savanoriui
 
1. Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai.
2. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.

3. Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja specialios kvalifikacijos pagal kitus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos organizatorių reikalavimus. 

    I. BSPC savanoriškos veiklos principai
 
  Laisva valia. Savanoriška veikla yra pasirenkama laisva valia;
  Nauda. Savanoriška veikla siekiama suteikti naudos visuomenei ir kiekvienam jos nariui atskirai. Kartu savanoriška veikla naudinga ir pačiam savanoriui;
  Būdas spręsti problemas. Savanoriavimas yra priemonė spręsti aktualias socialines, bendruomenines ir kt. problemas;
  Pagarba. Savanoriavimas rodo pagarbą kitų teisėms, žmogiškajam orumui ir kultūrai;
  Lygybė. Savanorystė aukština žmogaus teises ir žmonių lygybę;
  Teisėtumas. Savanoriavimas yra teisėta veikla, per kurią piliečiai gali dalyvauti savo bendruomenės veikloje;

Finansiškai neatlygintina veikla. Savanoriškas darbas nėra apmokamas ir nėra apmokamo darbo pakaitalas. Savanoriai nepakeičia nuolatinių darbuotojų ir nekelia grėsmės jų darbo vietoms.

BSPC savanorių teisės ir pareigos

1. Savanoris turi teisę:
1)  būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;
2)  gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, mokymus, konsultacinę ir techninę pagalbą;
3)  gauti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją;
4)  nutraukti savanorišką veiklą.
      2. Savanorio pareigos:
1)  laikytis su savanoriškos veiklos organizatoriumi aptartos savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos;
2)  dalyvauti pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose, jeigu tokių numato savanoriškos veiklos organizatorius;
3)  nepažeisti savanoriškos veiklos organizatoriaus ir asmenų, kurių labui atliekama savanoriška veikla, teisėtų interesų;

4) sąžiningai atlikti savanorišką veiklą.

 Dalyvavimo Bernardinų savanoriškoje veikloje reikšmė savanoriui ir visuomenei

1) Savanoriui.
   padeda jaustis reikalingu;
   padeda įgyti vertingų įgūdžių ir savybių, naudingų realizuojant savo lūkesčius;
  suteikia galimybę sutikti bendraminčius;
  leidžia išbandyti save naujose situacijose;
  skatina komunikabilumą, išmokstama bendrauti ir dirbti komandoje;
   suteikia neoficialaus ir neformalaus mokymosi galimybių;
    išmokstama valdyti krizines situacijas;
   įgaunama organizacinių įgūdžių;
    suteikia galimybę į pasaulį pažvelgti iš kitos perspektyvos.
2)  Visuomenei.
   savanorystė tai viena iš priemonių, kuria pavieniai asmenys ar grupės gali atkreipti dėmesį į                                                                                                       žmogiškąsias, socialines problemas;
   stiprina socialinę, kultūrinę bei švietimo sritis;
   puoselėja visuomenines vertybes; ugdo pilietiškumą
   skatina humaniškumą ir toleranciją.
 
 BSPC savanoriškos veiklos pripažinimas
 
1.  Dalyvavimas BSPC savanoriškoje veikloje, atsižvelgiant į jos tikslus ir pobūdį, gali būti pripažįstamas savanorio praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtimi.
 2. Atlikta savanoriška BSPC veikla gali būti įskaityta kaip socialinė veikla pagal bendrojo ugdymo planus.
 
 
 
Norinčius ir galinčius skirti savo laiką bei žinias padedant kitam, kviečiame savanorystei!
Jeigu šalia Jūsų yra žmonių, kuriems reikalinga savanoriška pagalba, galite susisiekti su mumis.
 
tel. 8 650 74189
 
 El. paštas
 bernardinucentras@gmail.com
 titas.ancius@gmail.com